معرفی و بررسی انواع مختلف سیستم های شبکه کابلی

سه شنبه 02 اسفند 1401

معرفی سیستم های شبکه کابلی در نماهای شیشه ای

شبکه کابلی شکل پذیری بالایی نسبت به سایر سیستم ها دارد این امر ممکن است این فکر را در ذهن مردم ایجاد کند که ایجاد نمای منحنی باعث ناراحتی ساکنین می شود اما نه تنها این سیستم باعث این امر نمی شود بلکه نما های با وسعت دید بهتر و زیباتری ارائه می دهد.

دو نوع پیکربندی اصلی در شبکه کابلی وجود دارد که یکی برای طراحی نما های منحنی (شبکه کابلی دو انحنایی) و دیگری برای نما های تخت طراحی (شبکه کابلی تخت) می شوند. هردو پیکربندی در ساختار هندسی پیچیده هستند؛ بویژه شبکه کابلی دوانحنایی که البته نما های ساختمانی بی همتایی توسط این ساختار ایجاد شده است.

 

شبکه کابلی تخت

اضافه کردن کابل های افقی به کابل های قائم، یک شبکه پیوسته توری مانندی را ایجاد می کنند. در نتیجه اعمال این کابل ها، کنترل تغییر مکان ها را راحت تر و میزان پیش تنیدگی در اعضای کابلی را کمتر می شود. کابل های پیش تنیده سیستم شبکه کابلی تخت در دهانه هایی با ساختار یکسان قرار می گیرند. شبکه کابلی تخت دهانه هایی با ابعاد 50 متر یا بیشتر می تواند ایجاد کند. میزان تغییر مکان و خیز در این سیستم نسبت به سیستم کابلی دو انحنایی کمتر است. دلیل این امر به شکل ساختاری آنان مربوط می شود (سیستم دو انحنایی به شکل منحنی و سیستم تخت به شکل ایستا و صاف است.)

شبکه های کابلی دو انحنایی

اگر کابل های افقی و عمودی در راستا های اصلی خود انحنا پیدا کنند شبکه کابلی دو انحنایی بوجود می آید. این کابل ها در برابر یکدیگر کشیده شده تا فرم یک سطح دو انحنایی (آنتی کلاسیک) را ایجاد کنند. ایجاد انحنا در دو جهت باعث شده است که این سیستم پایداری بسیار بالایی در برابر بار باد داشته باشد. شکل منحنی در نما از دو طریق ممکن می شود، در یک روش از پانل های شیشه ای منحنی استفاده می کنند و در روش دیگر در ساختار تکیه گاهی سازه تغییرشکل ایجاد می کنند. استفاده از روش دوم تاثیر گذارتر است زیرا شکل پذیری سازه شبکه کابلی برای ایجاد یک سطح منحنی می تواند مورد استفاده قرار گیرد، حتی زمانی که از شیشه های تخت استفاده می شود.

شبکه دو انحنایی معمولا ساختاری جدانشدنی دارد که تعامل خوبی بین شکل و ساختار ، عملکرد و فاکتور های اقتصادی پروژه بوجود می آورد. ساختار جدانشدنی که توسط کابل ها شکل گرفته در دو جهت اصلی ، افقی و عمود گسترش پیدا کرده  و در جهت عمود بر آنان، انحنا دارد .

مقایسه شبکه کابلی تخت و دو انحنایی

در شبکه کابلی دو انحنایی میزان تحمل در برابر تغییر شکل ها و خیز های ایجاد نسبت به شبکه کابلی تخت بسیار بیشتر است بنابراین کابل ها به نیروی پیش تنیدگی کمتری نیاز دارند. اما با این حال به دلیل اینکه این شبکه متعامد شکل های ذوزنقه ای مختلفی را بوجود می آورد درنتیجه نیاز به تجهیزات پیشرفته و پیچیده در شبکه کابلی دو انحنایی می باشد.  بدلیل هندسی سیستم در گوشه ها، بعضی از ذوزنقه ها  پانل های شیشه ای بخوبی قرار نمی گیرند در نتیجه نیاز است که شیشه را بصورت سرد نورد داده تا در چارچوب قرار گیرد. این امر باعث ایجاد تنش در شیشه می گردد. بنابراین در هنگام طراحی در قسمت های گوشه باید توجه بسیار داشت.

سیستم شبکه کابلی دوبعدی دارای مشخصه های جابجایی بهتری نسبت به سیستم سازه قیدی کابلی  تخت می باشد .علاوه بر این ، اگر سیستم شبکه کابلی و سیستم تخت برای معیار جابجایی به صورت مشابه طراحی شوند ، اندازه کابل ها و ساختاری های مرزی سیستم اسپایدر کابلی شبکه ای می تواند به گونه ای طراحی شود که کوچکتر از سیستم کابلی تخت باشد .  

محاسبه میزان پیش تنیدگی در کابل های فولادی برای ایجاد پیکربندی مطلوب در نما ضروری است . در مقایسه با شبکه کابلی صاف ، سیستم های شبکه کابلی منحنی نیازمند فرآیند تخمین میزان انحنا براساس میزان پیش تنیدگی کابل ها هستند. علاوه بر این ، شکل هندسی شبکه منحنی را می توان با تشکیل هندسه مناسب برای شرایط مرزی شبکه که در شکل ذیل نشان داده شده است  انجام داد .

مقالات زیادی به بررسی حالت های بارگذاری در دو حالت شبکه کابلی پرداختند و در نهایت به این نتیجه رسیده اند که سیستم دو انحنایی تحت شرایط بارگذاری شدید نسبت به سیستم تک لایه مقاومت بیشتری دارد.