پروژه ها

مسئله اصلی، مدیریت هزینه است

به پشتوانه تجاربمان و دانشی که داریم به حل پروژهها کمی پردازیم.

Spider facade
درباره پارتوآ

ما پارتوآ هستیم

ساخت و اجرای یک معماری امروزی، علاوه بر تجربه به دانش امروزی هم احتیاج دارد. ما روی دانش تمرکز کردیم و نتایج خوبی گرفتیم.

partova project

VIP