حضور پارتوآ در اولین نمایشگاه رفع نیازهای تولید شرکت های شهرک صنعتی با رویکرد رشد اقتصادی و تبادل تجربیات و انتقال اطلاعات برای فعالان حوزه صنعتی

قزوین | ایران | نمایشگاه رفع نیازهای تولید شرکت های شهرک صنعتی

14011206102003367News_04f2b7fd-db49-4151-940e-d211ec15b4ad_SP-27455.jpg
14011206102014003News_04f2b7fd-db49-4151-940e-d211ec15b4ad_SP-34657.jpg
14011206102024481News_04f2b7fd-db49-4151-940e-d211ec15b4ad_SP-80618.jpg
14011206102034735News_04f2b7fd-db49-4151-940e-d211ec15b4ad_SP-81561.jpg