سوراخ ها و شکاف ها در شیشه حرارت دیده (لمینت)

سه شنبه 02 اسفند 1401

سوراخ ها و شکاف ها در شیشه حرارت دیده (لمینت)

سوراخ ها و بریدگی های شیشه لمینت باید در مناطق مشخص شده در این تصویر قرار بگیرند. برای مشاهده ابعاد، به جدول زیر مراجعه کنید.

مشخصات لبه شیشه تا سوراخ: حداقل فاصله از لبه سوراخ تا نزدیکترین لبه شیشه باید ”¼ یا دو برابر ضخامت شیشه باشد، هر کدام که بیشتر باشد در نظر گرفته می شود. تحمل برای محل سوراخ از لبه مشخص شده ”16/1 ± است.

حداقل فاصله بین سوراخ ها: حداقل فاصله لبه های سوراخ های مجاور باید 3/8 اینچ یا دو برابر ضخامت شیشه باشد، هر کدام که بیشتر باشد. تحمل ابعاد بین مراکز سوراخ ”16/1 ±  است.

فاصله گوشه های شیشه به نزدیکترین لبه سوراخ: سوراخ های مجاورت یک گوشه باید طوری قرار بگیرند که حداقل فاصله نزدیکترین لبه سوراخ از گوشه شیشه 6.5 برابر ضخامت شیشه باشد.

ابعاد سوراخ: حداقل بعد یک سوراخ باید حداقل ″16/1 بزرگتر از ضخامت شیشه باشد. حداکثر ابعاد سوراخ نباید بیش از 3/1 باریکترین بعد قطعه باشد.

بریدگی ها و برش ها: همه باید دارای یک نوار با شعاع برابر یا بیشتر از ضخامت شیشه باشند. جدول زیر این مشخصات را بخوبی نشان می دهد.

تمام تغییراتی که بر سطح شیشه اعمال می شود (به عنوان مثال، سوراخ ها، شکاف ها، برش ها) باید قبل از هر نوع تغییری تعدیل یا تقویت حرارتی روی آنها انجام شود. اقدام به اعمال تغییر روی شیشه لمینت باعث خرد شدن آن می شود.

ساخت شیشه و اعمال تغییر روی آن باید قبل از اینکه حرارت ببیند انجام بگیرد.