خدمات پارتوآ برای برج تجارت

برج تجارت

نام پروژه : برج تجارت | خدمات: کامپوزیت نما و وید طبقات | پلن محل اجرا: قزوین

کامپوزیت سیلور و عایق حرارتی و رطوبت
زیرسازی توسط پروفیل های فولادی ST37
متراژ 4817 متر مربع


پروژه های بیشتر

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه