خدمات پارتوآ برای برج تجارت

برج تجارت

نام پروژه : برج تجارت | خدمات: فلاشینگ | پلن محل اجرا: قزوین

.سیستم فلاشینگ گاتر به ورقی .فلاشینگ مدل نبشی ، سه پله ، یو ، تاج .ورق فولادی ST37 .متراژ 3975 متر مربع

پروژه های بیشتر

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه