خدمات پارتوآ برای مجتمع رفاهی تجاری

مجتمع رفاهی تجاری

نام پروژه : مجتمع رفاهی تجاری | خدمات: ساختمان پیش ساخته | پلن محل اجرا: اتوبان تهران - رشت

ساختمان پیش ساخته

در طی جلسات متعددی که بین مهندسین و طراحان پارتوآ و مسئولین شورای شهر، شهرداری، سازمان مشاغل شهری و ... داشتند به نتایجی چون رسیدن به عملکرد واقعی در بستر اقلیم محیطی از لحاظ چالش‌های باربری، شرایط تأمین و نگهداری، هزینه‌ها و وجود سردخانه در سایت حاصل شد. تیم فنی مهندسی طراحی ما با شرایط خاص پروژه در 3 آلترناتیو کار را ارائه کردند.

ساختمان پیش‌ساخته فوق در حالی به مرحله اجرا رسید که تمامی فرآیندهای تجاری سازی در آن لحاظ شد و به طور کلی نیازهای کارفرمایان را مرتفع ساخت.

پروژه های بیشتر

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه

برج تجارت

برج تجارت

نمایش پروژه