حضور ما در این دوره با رویکر بازرگانی و تمرکز در بخش بین المللی بوده است. به خواست خدا و همراهی همیشگی شما توانستیم گامی دیگر رو به آینده برداریم.

تهران | ایران | نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و آسانسور

14011206101658095News_b91c8266-eb32-4bcf-9b0e-008fe7efdb1f_SP-30320.jpg
14011206101710470News_b91c8266-eb32-4bcf-9b0e-008fe7efdb1f_SP-44415.jpg
14011206101716309News_b91c8266-eb32-4bcf-9b0e-008fe7efdb1f_SP-51551.jpg
14011206101721871News_b91c8266-eb32-4bcf-9b0e-008fe7efdb1f_SP-59262.jpg
14011206101728328News_b91c8266-eb32-4bcf-9b0e-008fe7efdb1f_SP-79357.jpg