شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ در کنار سایر رقبای خارجی و داخلی خود در نوزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان حضور به هم رسانید. ما در این نمایشگاه در سطح بین المللی پذیرای مهندسین نظام مهندسی کشور، انجمن انبوه سازان و شرکت های ساختمانی، جامعه مهندسین شهرساز، انجمن بتن ایران، مشاورین و معماران، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، شرکت های پیمانکاری، مهندسین عضو جامعه مهندسی ایران و ... بوده ایم.

تهران | ایران | نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

14011206092151940News_76fdbf74-5a07-43ec-b28c-0271de41ed90_SP-25317.jpg
14011206092202790News_76fdbf74-5a07-43ec-b28c-0271de41ed90_SP-29565.jpg
14011206092210248News_76fdbf74-5a07-43ec-b28c-0271de41ed90_SP-35478.jpg
14011206092218018News_76fdbf74-5a07-43ec-b28c-0271de41ed90_SP-43349.jpg