دیدگاه پیشرونده پارتوآ کیفیتی جهانی را دنبال دارد، ما تولید می کنیم تا به جهانیان محصولی باکیفیت در خور نام ایرانی عرضه کنیم و از این رو در پنجمین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک پر رنگ تر از گذشته ظاهر شدیم

قزوین | ایران | پنجمین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک

1401072111230488720220824_175836.jpg
14010721115202544IMG_5447.jpg
14010721115225316IMG_5450.jpg