دیدگاه پیشرونده پارتوآ کیفیتی جهانی را دنبال دارد، ما تولید می کنیم تا به جهانیان محصولی باکیفیت در خور نام ایرانی عرضه کنیم و از این رو در سومین نمایشگاه توانمندهای تولیدکنندگان شرکت شهرک های صنعتی برای صادرات پررنگتر از گذشته ظاهر شدیم

قزوین | ایران | نمایشگاه توانمندهای تولیدکنندگان شرکت شهرک های صنعتی برای صادرات

14010629112331690News_afd5d2a3-71ed-4bf6-8d92-a12890d92d57_SP-11107.jpg
14010629112352728News_afd5d2a3-71ed-4bf6-8d92-a12890d92d57_SP-34958.jpg
14010629112415037News_afd5d2a3-71ed-4bf6-8d92-a12890d92d57_SP-79690.jpg
14010629112428191News_afd5d2a3-71ed-4bf6-8d92-a12890d92d57_SP-81325.jpg