مراحل اخذ نمایندگی

۱ .مطالعه شرایط اخذ نمایندگی شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ

۲ .تکمیل فرم درخواست نمایندگی

۳ .انجام تحقیقات محلی و بازدید از محل فعالیت توسط کارشناسان پارتوآ جهت بررسی صلاحیت اخذ نمایندگی (طبق زمان اعلام شده از سوی شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ به فرد درخواست کننده). لطفا مدارک زیر را تهیه کرده و هنگام بازدید کارشناسان، ارائه دهید.

کپی آخرین نسخه و اولین نسخه جواز کسب.

کپی سند مالکیت.

عکس، کپی شناسنامه وکارت ملی.

کپی اسناد اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها و مدارک خرید، کپی گردش مالی شش ماهه.

در صورت تاييد صلاحیت و کسب امتیاز لازم، فرد جهت اخذ نمایندگی ، به کمیسیون فروش شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ معرفی می گردد.

۴.پس از بررسی پرونده تکمیل شده و در صورت تاييد مدیریت محترم عامل، با نمایندگی موافقت شده و نسبت به صدور کد نمایندگی، باز کردن ردیف حساب و درج اطلاعات نماینده در سیستم فروش اقدام می گردد.

توجه: کارشناسان شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ شما را در تمامی مراحل پذیرش نمایندگی همراهی خواهند کرد.

تذکر مهم:

در انتهای هر سال شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ نمایندگان خود را ارزشیابی نموده و کارنامه ای به آنها اعطا می نماید. این گروه در صورت مشاهده رشد، نمایندگان خود را تشویق و در صورت مشاهده مواردی همانند قیمت شکنی، افت امتیاز ارزشیابی بیش از حد نصاب تعیین شده و یا عدم فعالیت (خرید) در فاصله زمانی بیش از ۳ ماه، در ارتباط خود با نماینده تجدید نظر خواهد نمود.