درخواست نمایندگی

متقاضی نمایندگی در

مشخصات حقوقی متقاضی

مشخصات حقیقی متقاضی (مسئول / مدیر عامل شرکت)

اطلاعات تماس

موضوع فعالیت و سوابق کاری

مشخصات و توانمندی نیروی انسانی

مشخصات تفصیلی پرسنل/ خواهشمند است حداقل سه نفر از پرسنل کلیدی خود را جهت هماهنگی، فعالیت های اجرایی و عملیاتی مرتبط با موضوع نمایندگی معرفی نمایید:

با آگاهی کامل از موضوع این فرم، مسئولیت صحت و درستی تمام و کمال اطلاعات و ضمایم ارسالی را برعهده می گیرم.
× اطلاعات!